Tuesday, October 30

دیشب او بار بست و ما مردیم

خوب شد این سفر، آخرین دفترت را توی چمدانم جا دادم که امشب بازش کنم :
از رفتنت دهان همه باز بود.......
انگار گفته بودند:
پرواز
پر واز